Hip Hop Buzz

Hip Hop Buzz

Hip-hop Culture Corner

 • 2 Mar 2019 (Sat) - 3 Mar 2019 (Sun)
  10:00 am - 6:00 pm
 • Prison Yard, Tai Kwun
Hip Hop Buzz

HKAF Battle Zone: Hip-Hop & House

 • 2 Mar 2019 (Sat)
  1:00 pm - 8:30 pm
 • Parade Ground, Tai Kwun
Hip Hop Buzz

HKAF Battle Zone: Popping & All Style

 • 3 Mar 2019 (Sun)
  1:00 pm - 8:30 pm
 • Parade Ground, Tai Kwun
Hip Hop Buzz

Official Kick-off: Danz Up Highlight

 • 2 Mar 2019 (Sat) - 3 Mar 2019 (Sun)
  6:00 pm - 6:30 pm
 • Parade Ground, Tai Kwun
Download Calendar